Will a non-vegetarian can intake spirituality? -Jayamohan

அசைவ உணவு நீங்கள் உண்கிறீர்கள். இது ஆன்மீகத்துக்கு ஒத்துப் போகும் விஷயமா?- (from karthikeyan a reader of Jayamohan)

அசைவ உணவுக்கும் ஆன்மீகத்துக்கும் சம்பந்தமில்லை – விவேகானந்தரே அசைவம் உண்டவர்தான்.திபெத், சீன,ஜப்பானிய பௌத்தம் அசைவம் உண்ணுவதை விலக்கவில்லை.  உலகம் முழுக்க ஆன்ம ஞானத்தின் படிகளில் ஏறியவர்களில் பெரும்பாலானவர்கள் அசைவ உணவாளர்களே. ஜென் ஞானிகள் சீன மெய்யியலாளர்கள் ஐரோப்பிய இறையியலாளர்கள். நீங்கள் உங்கள் குலவழக்கப்படி கற்றறிந்த சிலவற்றைக்கொண்டு ஆன்மீகம் போன்றவற்றை மதிப்பிட விழைய வேண்டாம்.

அசைவம் உண்ணுவது இந்தியாவில் தவிர்க்கப்படவேண்டியது என்றே நான் நினைக்கிறேன். ஆனால் அதற்கான காரணங்கள் குடல்சார்ந்தவை. இந்தியப் பொருளியல் சார்ந்தவை. ஓரளவு ஜீவகாருண்யம் சார்ந்தவை.

ஆன்மீகம் என்பது எது வாய்வழியாக உள்ளே செல்கிறது என்பதைச் சார்ந்தது என நம்புவது ஒரு இந்திய மூடநம்பிக்கை. இந்தியர்களுடைய மதமே எங்கே எதை எப்படி உண்பது என்பது மட்டும்தான் எனப் பலர் இந்த மனநிலையை கிண்டல்செய்திருக்கிறார்கள்.

Why were temples built? – Sadhguru

The very nature of human perception is such that, right now, whatever a human being is involved with, that will be the only truth for him in his experience. Right now, most people are involved with the five sense organs and that seems to be the only truth, nothing else. Sense organs can only perceive that which is physical and because your perception is limited to the five sense organs, everything that you know as life is only the physicality – your body, your mind, your emotion and your life energies are all physical. If you see the physical existence as a fabric, then we can say you are living on the fabric of the physical. You are walking on this cloth and what you are walking on is all that is real. When you look up, there seems to be a vast emptiness above, but even there you only recognize the physical. You look at the stars or the sun or the moon – this is all physical. You don’t perceive that what is not physical, isn’t it?

What you call a temple is like putting a hole in the fabric, creating a space where the physical becomes thin and something beyond becomes visible to you. This science of making the physical less manifest is the science of consecration, so that dimension beyond the physical becomes apparent or visible to you if you are willing. To take the analogy further, it is like the temple is a hole in the fabric of the physical, where you could fall through easily and go beyond.

Today temples may be built just like shopping complexes with concrete and steel, probably for the same purpose, because everything has become commerce. When I talk about temples, I am talking about the way ancient temples were created. In this country, in ancient times, temples were built only for Shiva, nobody else. It was only later that the other temples came up because people started focusing on immediate wellbeing. Using this science, they started creating various other forms, which they could use to benefit themselves in so many different ways in terms of health, wealth, and wellbeing. They created different types of energies and different kinds of deities. If you want money, you create one kind of form or if you are full of fear, you create another kind of form, which will assist with that. These temples came up in the last 1100 or 1200 years, but before that, there were no other temples in the country except Shiva temples.

The word ‘Shiva’ literally means ‘that which is not.’ So the temple was built for ‘that which is not.’ ‘That which is’ is physical manifestation; ‘that which is not’ is that which is beyond the physical. So a temple is a hole through which you enter into a space which is not.


As a part of this glorious tradition to raise human consciousness, the Aadhi Yogi Aalayam is being constructed as an integral element which will allow many more people to experience and benefit from the Dhyanalinga Yogic Temple.

Legend behind Rudraksha

I got this interesting information in a blog accidentally

Legend behind Rudraksha

rudrakshashiva.jpg

For thousands of years Rudraksha beads have been worn by mankind for good health, religious attainment through Japa and Shakti (power) and for fearless life. Saints and sages roaming in Himalayas and other forests have lived healthy, fearless and a full life by wearing Rudraksha’s and its Malas. There is no saint, God incarnation or Shankaracharyas, who can be identified without these vibrant Rudraksha beads or Malas

Properties of Rudraksha

Rudraksha is a seed of a fruit from trees grown in India, Nepal, Indonesia and Malaysia. The tree is as big as banyan tree. It takes 15 to 18 years to take full shape.

Rudraksha is a fruit, which is covered with pulp and a thin outer skin. The skin is green in color like banana skin. But when plucked from the tree and allowed to remain, as it is, the colors of the skin become blackish blue. The diameter of the seed is up to 1 inch (2.54 cm) and is nearly round in shape, and belongs to Eliocorpus Genetic type of herb. The seed can have 1 to 14 mouths (Mukhi’s) or faces and Rudraksha up to 21 Mukhi’s (faces) have been obtained by some collectors. The Mukhi’s or the face is easy to count and is a natural division of the seed. Many studies have been carried out for the scientific explanation of different effects of various faces. The Indian epics are full of varying affects of wearing Rudraksha of different faces. More than 95% of Rudraksha available naturally is 5 Mukhi’s (Panch Mukhi’s) and these are very powerful with several attributes for the mankind.
Medical and scientific facts

rudimages.jpgThe beneficial powers of Rudraksha are by virtue of its Electrical and Magnetic Properties

Electrical Properties

The ability to send out subtle electrical impulses & Inductive vibrations and act as a Dielectric as in a capacitor to store electrical energy.

Our Human body, The Central Nervous System, Autonomous, Sympathetic & Para sympathetic Nervous System and Various other Organ systems in to to can be considered a complex Bio Electronic circuit.

Constant pumping of blood by the heart, blood circulation, the transmission of various impulses -Touch, Noise, Smell, Sight, Taste to the brain and the continuous movement of Neurons and Neurotransmitters in the brain and Nervous system generates electrical impulses. This is termed as Bioelectricity. This flow of Bioelectricity facilitates movement of information from the brain to various parts of the body and back. What we feel, think, hear, taste, see. Perceive all depends on the subtle flow of Bioelectric current. This flow of Bioelectric current is occurs due to the existence of potential differences or the different energy levels between different parts of the body. As long as the flow of Bioelectricity is smooth the body functions normally and we have the feeling of being in control

But there is a third element to the Body and Brain Bio Electronic circuit Interface, that of the mind. Any activity that can produce stress or maladjustment can throw the streamlined activity, the Electronic circuit of the Body& Mind out of gear. Human beings and all living beings are prone to stress continuously in the continuous fight for survival and prosperity.

In modern age with intense competition the Stress levels have increased tremendously. Almost every individual has problems of Stress and Stress related ailments like insomnia, alcoholism, depression, Maladjustments, heart diseases, skin diseases etc. Any Doctor will confirm that almost 95% of the ailments are Psychosomatic or Stress related (i.e.) originating from Mind. When there is Stress or Maladjustment corresponding Stress signals are sent to the Central Nervous systems, there is an increased activity or abnormal of Neurons and Neuro transmitters. The magnitude of change will depend on the cause and specific case. When such a thing occurs and it occurs continuously, streamlined flow of electrical signals throughout the Mind-Body interface is disrupted and it makes us feel uncomfortable and we are not able to act with our full efficiency. Our Blood circulation becomes Non-ideal and we feel various illnesses. Unfortunately this happens all the time.

Rudraksha beads act as a Stabilizing Anchor. Rudraksha beads’ electrical property can be broadly categorized into:

Resistance

There is continuous and subtle flow of bioelectrical signal throughout the body due to potential difference between parts of the Body. Rudraksha beads of particular Mukhi’s or Facets have a definitive Factor of Resistance. It is measured in Ohms. When these beads resist the flow of bioelectrical impulses a specific ampere of current flow is generated depending on the factor of resistance. This acts in tandem with heartbeat, streamlining it and sending out specific impulses to brain. These impulses stimulate certain positive brain chemicals. Making us feel better, more confidants, poised and more energetic. It has been observed that specific Mukhi’s or Facets of Rudraksha beads send out specific signals acting on a particular brain chemical and thereby by effecting specific positive changes in personality. It is well proven that the state of mind and our personality is governed almost completely by the Brain, it’s functioning and that of Central Nervous System

Capacitance or the Dielectric Properties

Rudraksha beads act as dielectric (i.e.) as a storage of electrical energy. This property of Rudraksha makes it capable in stabilizing and anchoring the Bioelectric current. The values are measured in units of Farad. This property is very helpful in controlling hyperactivity, palpitations of heart, streamlining heartbeat etc. Due to stress when there is increased physical activity heart beats faster and the overall activity of hormones and nervous system increases. This causes increased energy levels or increase in potential difference. As a result of this the magnitude of the Bioelectric Current Increases. Rudraksha beads acting as Dielectric store this excess Bioelectric Energy thereby streamlining the overall activity to Normalcy

Inductance

Rudraksha beads by it have permanent magnetic properties. The have been observed to send out Inductive vibrations with frequencies measured in units of Henry (Volt Seconds/Ampere). This perhaps the reason why people have felt better even when Rudraksha beads does not touch them physically.

Magnetic Properties

Rudraksha beads have Both Paramagnetic and Diamagnetic with the most important property of Dynamic Polarity We all are most probably aware of the beneficial healing properties of magnets. Magnetic Healing is becoming extremely popular off late and everyone who have been using magnets for healing have been getting the benefits and found overall betterment and rejuvenation. Rudraksha beads retain most of the properties of Magnets but it is unparallel in one aspect, that of the ability to change it’s polarity or the Property of Dynamic Polarity. The basic way of healing is based on the fact that the when the passage of arteries and veins which carry blood to and from Heart to all the parts of the body is blocked or reduced due to variety of reasons, various illnesses creep. Blood carries oxygen and energy to various parts of the body and cleanses it off waste materials. Any disruption of the smooth flow of Blood circulation is bound to cause illnesses. We experience pain and uneasiness due to improper blood circulation. Every cell in the blood as well as the Arteries and veins are charged either positively or negatively. Magnets have the poles Positive (+) and Negative (-).

When magnets are passed on various parts of the body the opposite poles of the magnets and that of cells get attracted and there is an expansion of the passage .The Arteries and veins open up to facilitate streamlined blood circulation. When there is a streamlining of blood circulation most of the illnesses get automatically healed and we feel better and rejuvenated.

But with magnets the polarity is fixed. When magnets are brought near a particular part of the body it opens up only those sections of veins and arteries where there is a matching of polarities hence complete healing and streamlining of blood circulation cannot be ensured. We experience healing and feel better but we can still go much further with Dynamic Polarity of Rudraksha beads.

Rudraksha has the ability to Change it’s polarity-The property of Dynamic Polarity. This in turn is by virtue of its property, Diamagnetism. Diamagnetism is termed as the ability of any material to acquire temporary magnetic property in presence of an external magnetic field. The polarity of the charge induced is opposite to that of the external field inducing the charge. Blood circulation and heart beat automatically induces a magnetic field around the body and particularly the heart Region. Bioelectricity automatically gives raise to Biomagnetism Depending on the polarity of the Induced magnetic field. Rudraksha bead acquires a polarity that is opposite of the inducing field. As a result of this the opening up the passages of Arteries and Veins are far better than that of magnets. Much better healing and rejuvenation is experienced.

Various Literatures mention of powerful Anti Ageing properties of Rudraksha beads This is mainly because of the Dynamic Polarity of the Rudraksha a bead thus the healing powers of Rudraksha are far superior to that of Magnets. In some sense Rudraksha beads can be termed to have some additional life or Intelligence as against Magnets.